تبلیغات
کریتیک - مطالب ابر فلسطین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کریتیک

ساختن ناخودآگاه‌های انقلابی!

یکشنبه 19 آذر 1396

فلسطین و کوردستان

نویسنده: دیاکو   طبقه بندی: همه و هیچ، 

مسئلەی ملی فلسطین و کوردستان تفاوت های عمدەای با هم دارند، مسئلەی فلسطین ماهیتا بحرانی تر و مسئلەی کوردستان قدیمی تر است. فلسطین در وضعیت مدرن اشغال شدە است و مستقتیما از طریق امپریالیسم دچار بحران شدە است ، کوردستان از همان ابتدای تاریخ مدرن خود بە صورت تکە تکە موجودیت داشتە است و علاوە بر نقش پیشینی امپریالیسم (سایکس-پیکو) ، نقش دولت های ارتجاعی منطقە نیز ماثر بودە است. در مورد فلسطین مسئلەی سلب مالکیت زمین شدت بیشتری نسبت بە کوردستان داشتە است. در فلسطین مسئلە بیشتر بدین صورت است کە بە جای یهودی کردن فلسطینیان، آنها را از سرزمینشان بیرون کردەاند و سال بە سال اسرائیل پیشروی بیشتری داشتە است، در مورد کوردستان، مسئلە با آسیمیلاسیون ایدئولوژیکی و یا بعضا تعریب (و موارد مشابە در ترکیە و ایران) مواجە بودە است. در مورد فلسطین بە وضوح شاهد حذف نژادی هستیم ، در حالیکە کوردستان تنها در چند پروژه شاهد نسل کشی بودە است. دشمن فلسطین تنها با نابودی فلسطین میتواند پروژەاش را تکمیل نماید. دشمنان کوردستان با توجە بە تفاوت هایی کە با هم دارند ، با اطاعت ایدئولوژیک کوردستان از آنها پروژەشان بە سرآمدهای خود نزدیک می شود.مسئلەی مرز ومناطق مرزی در فلسطین راحت تر قابل حل است ، اما در مورد کوردستان مسئلەی مرز و مناطق مرزی از مسائل بسیار پیچیدەایست کە هنوز پاسخ مناسبی نیافتە است.

با توجە بە وضعیت های مشابهی کی دو ملت تحت ستم در آن بە سر می برند، اما در طول تاریخ همبستگی استراتژیک و مبارزاتی این دو ملت کمتر دیدە شدە است. در هنگام شورش های کوردهای عراق، جبهه مردمی آزادی فلسطین در بغداد مقر داشت و صدام از آنها پشتیبانی می کرد. در جایی نوشتە شدە بود، هنگامی کە جلال طالبانی شورش خود را آغاز نمود (قبل از خیانت و همدستی با ایران) صدام خطاب بە جرج حبش گفتە بود کە "نگران جلال نباش، او را درهم میشکنیم". در رفراندوم اخیر کوردستان نیز اسرائیل جز تنها حامیان! رفراندوم استقلال کوردستان بود. محمود عباس نیز از مخالفان تشکیل کشور کوردی بود، و هنگامی کە امریکا بە کوردهای سوریە کمک های تسلیحاتی می کند همزمان قدس را پایتخت اسرائیل معرفی می کند. در واقع مسئلە همچون یک کلاف بهم ریختە می باشد و پی ریزی این بهم ریختگی نیز نقشەی مستقیم امپریالیسم و دولت های مرتجع منطقە می باشد. بورژوازی جهانی همانطور کە از اتحاد طبقاتی طبقات تحت ستم بە نحو احسنت جلوگیری کردە است و با وجود درد مشرکشان آنها را از هم گسیختە و بعضا در مقابل هم قرار دادە است ، در مورد مسئلەی ملی نیز کاملا موفق عمل کردە است. بورژوازی جهانی با فرماسیون ناهمگونی کە دارد چە از لحاظ ایدئولوژیک و چە از لحاظ سرکوب فیزیکی کاملا پیروزمندانە عمل کردە است تا موقعیت کنونی را بە وجود بیاورد. همانگونە کە پرولتاریا فریب بورژوازی را خردە است و مبارزاتش از مبارزات صنفی جلوتر نمی رود ، یعنی مبارزەای را جلو می برد کە نقشەاش دست بورژوازی می باشد، ملت ها نیز در مبارزاتشان فریب خردەاند، بە جای هم راستایی مبارزات ، رقابت و تنگ نظری جای خود را در مبارزات محکم کردە است، بە جای همدردی و اتحاد مبارزاتی ، تنفر و دشمنی با همدیگر، تنور گرمی دارد.


در واقع اصلا عجیب نیست کە هیچگونە موفقیتی در هیچکدام از مبارزات برحق بە دست نمی آید،هنگامی کە فرودستان، ستمکشان و استثمارشوندگان در مقابل هم ایستادەاند ، بالا دستی هایشان بە راحتی می توانند بر آنها حکومت نمایند. این اتحاد تنها با درکی درست از ایدئولوژی مارکسیستی و کاربست آن است کە می تواند بە این وضعیت تبهگون خاتمە دهد. یکی از امورات بسیار جدی‌ای کە باید انجام شود این است کە مارکسیست های خاورمیانە باید بە این نظر برسند کە برای رهایی هر نقطە از خاورمیانە ، رهایی از خط مشترک فلسطین-کوردستان می گذرد و بدون درنظر گرفتن این مسئلە ، و یا بی اهمیت جلوه دادن یکی در مقابل دیگری در دام بازی های امپریالیستی و ارتجاعی کنونی پربستە و خاموش می مانند.

 

آمار سایت

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بروز رسانی :